เกี่ยวกับเราแปรรูปสมุนไพร


ห้างธงทองโอสถ


ก่อตั้งปีพ.ศ. 2543 ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณเลขที่ HB24-1-43-1 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ 8 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา  ดำเนินการแปรรูปสมุนไพรและผลิตยาแผนโบราณ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย


ห้างธงทองโอสถ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP PIC/S  ผลิตภัณฑ์ของห้างธงทองโอสถได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับห้าดาวจากกระทรวงมหาดไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และรางวัลเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติประจำปี 2562  Prime Minister Herbal Awards 2019  (PMHA)
สมุนไพรOTOP

ห้างธงทองโอสถ ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จากแหล่งที่มีมาตรฐาน ทั้งวัตถุดิบจากเกษตรกรในชุมชน และจากแหล่งปลูกพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ บางส่วนได้จากแปลงปลูกสมุนไพรของห้างธงทองโอสถเอง ที่ได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพและสารตกค้างในพืชสมุนไพรได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์ของห้างธงทองโอสถ


ผลิตภัณฑ์คิดค้นและพัฒนาสูตรตำรับ โดยเภสัชกรแผนปัจจุบันและแผนโบราณ ทำให้สามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โรงงานยาผลิตภัณฑ์ของห้างธงทองโอสถ มีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตจนถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ มีระบบติดตามตรวจสอบกรณีเกิดปัญหา ภายหลังออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์มากที่สุด


ธงทองโอสถ

ยังคงมุ่งมั่น ศึกษา พัฒนา วิจัย ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร ให้เป็นที่รู้จัก
และก่อประโยชน์อย่างสูงสุดแก่คนไทย ดั่งปณิธานที่ตั้งไว้

" ธงทองโอสถ ค้นคว้า พัฒนา ยาพื้นไทย "โรงงานผลิตยา