งานทำบุญเปิดสำนักงานและโรงงานผลิต


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 บริษัทธงทองโอสถ ได้รับเกียรติจาก ท่านพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์, 
ท่านไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, เภสัชกรรองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานและโรงงานผลิตแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ 8 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


ทั้งนี้บริษัทยังได้รับเกียรติในการนำท่านพินิจ จารุสมบัติ, เภสัชกรรองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
และแขกผู้มีเกียรติ 
ชมโรงงานผลิตแห่งใหม่ ภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S 

 


ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินการผลิตยาแผนโบราณ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพร ภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S
ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องของคุณภาพ และความปลอดภัย มีสินค้าวางจำหน่ายทั้งใน โรงพยาบาล ร้านขายยา และร้านเซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศ

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 บริษัทยังได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยการผลิตยาสมุนไพรและจัดส่งให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้แก่ ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ห้าราก จันทลีลา ปราบชมพูทวีป
ยาหอมนวโกศ ยาแก้ไอมะขามป้อม ยาอมประสะมะแว้ง และยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ โฮนี่ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทและพนักงานทุกคน

ในอนาคต บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะนำภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพรไทยของเราให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
ควบคู่กับให้การส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในการปลูกสมุนไพร เพื่อรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม และบริษัทยังพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ 
ในการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพร เพื่อยกระดับภูมิปัญญาไทยให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายสืบไป
และในโอกาสอันดีที่บริษัทได้ทำการย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ตำบลบางขวัญแห่งนี้ จึงได้จัดงานทำบุญเปิดสำนักงานและโรงงานผลิตขึ้น
เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร บริษัท ธงทองโอสถ จำกัดทุกคน